Нови измени во стандардот ИСО 9001:2015

ISO 9001:2015 ги специфицира барањата за системoт за управување со квалитет кога организацијата: треба да ја докаже својата способност, постојано да обезбедува производи и услуги кои ги задоволуваат барањата на клиентите и применливите законски и регулаторни барања, и има за цел да го подобри задоволството на клиентите преку ефективна примена на системот, вклучувајќи процеси за подобрување на системот и обезбедување на усогласеност со барањата на клиентите и примена на законските барања.

Сите барања на ISO 9001: 2015 се општи и се наменети да бидат применливи за секоја организација, без оглед на видот или големината, или производите и услугите кои ги обезбедува.

ERCA

Галерија