social imagesocial image
 • Вашите клиенти и партнери ќе ја забележат зголемената ефикасност и конкурентната предност кога соработуваат со вас.

  Исполнете и надминете ги потребите и очeкувањата

  ISO 9001

  ISO 14001

  ISO 45001

  HACCP

  ISO 22000

  ISO 17020

  ISO 17025

  BSCI

  GDP

  GMP

  FSSC 22000

Ова е пример текст. Заменете го со ваша содржина. Само кликнете врз ова поле и додадете свој текст.

ДиМ Консалтинг

Толкуваме, креираме и уживаме во градењето на партнерски односи со клиентите, при воведување на функционални стандардизирани приказни засновани на меѓународни стандарди: 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BSCI, GDP, GMP, BRC, IFS, ISO 17020, ISO 17025, ISO 13485.
За сите услуги кои ги нудиме располагаме со компетентен и квалификуван персонал.
Нудиме консултантски услуги, при воспоставување, примена, одржување и постојано подобрување на системите во согласност со барањата на стандардите.

Побарајте понуда

Пополнете ја кратката форма со податоци и ние ќе Ве контактираме. 
ISO 9001:2015
Quality Management Systems-Requirements
Ги специфицира барањата за системoт за управување со квалитет кога организацијата: треба да ја докаже својата способност, постојано да обезбедува производи и услуги кои ги задоволуваат барањата на клиентите и применливите законски и регулаторни барања. Повеќе...
ISO 14001:2015
Environmental Мanagement Systems-Requirements with guidance for use
Семејство на стандарди за управувањето со животната средина, кое постои за да им помогне на организациите да ги минимизираат нeгативите операции (процеси). Повеќе...
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
Стандардт за управување со безбедност и здравје при работа е меѓународен стандард кој обезбедува рамка за идентификување, контрола и намалување на ризиците поврзани со здравјето и безбедноста на работното место. Повеќе...
FSSC 22000
Food Safety Systems Certification - FSSC 22000 (ISO 22000:2018 + ISO/TS 22002-1:2009 + FSSC additional requirements) ver.5.1.
Во себе опфаќа барања од ISO 22000:2005, како и барања пропишани од страна на ISO/TS 22002-1:2009 и FSSC дополнителни барања. Повеќе...

Партнер на ERCA-European Register of certificated Auditors

Сертификатите ERCA за надворешни водечки аудитори, внатрешните аудитори се глобално признати.