social imagesocial image
 • Вашите клиенти и партнери ќе ја забележат зголемената ефикасност и конкурентната предност кога соработуваат со вас.

  Исполнете и надминете ги потребите и очeкувањата

  ISO 9001

  ISO 14001

  ISO 45001

  HACCP

  ISO 22000

  ISO 17020

  ISO 17025

  BSCI

  GDP

  GMP

  FSSC 22000

ДиМ Консалтинг

Толкуваме, креираме и уживаме во градењето на партнерски односи со клиентите, при воведување на функционални стандардизирани приказни засновани на меѓународни стандарди: 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BSCI, GDP, GMP, BRC, IFS, ISO 17020, ISO 17025.
За сите услуги кои ги нудиме располагаме со компетентен и квалификуван персонал.
Нудиме консултантски услуги, при воспоставување, примена, одржување и постојано подобрување на системите во согласност со барањата на стандардите.

Побарајте понуда

Пополнете ја кратката форма со податоци и ние ќе Ве контактираме. 
ISO 9001:2015
Quality Management Systems-Requirements
Ги специфицира барањата за системoт за управување со квалитет кога организацијата: треба да ја докаже својата способност, постојано да обезбедува производи и услуги кои ги задоволуваат барањата на клиентите и применливите законски и регулаторни барања. Повеќе...
ISO 14001:2015
Environmental Мanagement Systems-Requirements with guidance for use
Семејство на стандарди за управувањето со животната средина, кое постои за да им помогне на организациите да ги минимизираат нeгативите операции (процеси). Повеќе...
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
Стандардт за управување со безбедност и здравје при работа е меѓународен стандард кој обезбедува рамка за идентификување, контрола и намалување на ризиците поврзани со здравјето и безбедноста на работното место. Повеќе...
FSSC 22000
Food Safety Systems Certification - FSSC 22000 (ISO 22000:2018 + ISO/TS 22002-1:2009 + FSSC additional requirements) ver.5.1.
Во себе опфаќа барања од ISO 22000:2005, како и барања пропишани од страна на ISO/TS 22002-1:2009 и FSSC дополнителни барања. Повеќе...

Партнер на ERCA-European Register of certificated Auditors

Сертификатите ERCA за надворешни водечки аудитори, внатрешните аудитори се глобално признати.