Консалтинг услуги

Организацијата нуди консултантски услуги, при воспоставување, примена, одржување и постојано подобрување на системите во согласност со барањата на стандардите:
ISO 9001- Системи за управување со квалитет
HACCP- Систем за безбедност на храна
ISO 14001-Систем за упрваување со животна средина
FSSC 22000- Food Safety System Certification
ISO 45001- Систем за безбедност и здравје при работа на вработените
BRC
ISO 22000 - Систем за управување со безбедност на храна
IFS
ISO 17020 - Општи критериуми за работа на организациите кои вршат инспекција
CE mark
ISO 17025 - Општи барања за компетентност на лабораториите за испитување и лабораториите за еталонирање
GLOBALGAP и сл.
GDP - Добра Дистрибутивна Пракса
GMO - Добрите Производствени Практики

Останати линкови

Пополнете ја кратката форма со податоци и ние ќе Ве контактираме. 
Сертификатите ERCA за надворешни водечки аудитори, внатрешните аудитори се глобално признати.

ДиМ Конслатинг врши подготовка на:

IPPS (Integrated pollution prevention and control)- Интегрирано спречување и контрола на загадување
Извештаи за А-интегрирани еколошки дозволи
Елаборати за заштита на животната средина
Конслатинг за човечки ресурси( од регрутација, селекција, мотовација, систематизација , коучинг и сл)

Организира и спроведува:

Д и М Консалтинг согласно шемата на ERCA - European Register of Certificated Auditors (Европски регистар на сертифицирани аудитори) организира и спроведува обука за менаџери, консултанти, внатрешните аудитори и надворешните аудитори /ревизори (оценувачи /водечки оценувачи) за стандардите ISO9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 17020, ISO 17025, ISO 31000, ISO 13485 и др.

За сите услуги кои ги нуди, ДиМ Консалтинг поседува компетентен персонал.